Varstvo okolja

Uvodne misli

Bistvo predpisov o nadzoru onesnaževanja je varstvo okolja pred onesnaževanjem in zmanjšanje onesnaževanja. Predpisi o nadzoru onesnaževanja želijo omejiti onesnaževanja iz prometa in industrije.

 

V Sloveniji je krovni zakon na področju varstva okolja Zakon o varstvu okolja, ki je prišel v veljavo leta 1993. Leta 2022 je prišla v veljavo novela Zakona o varstvu okolja (ZVO-2) V nadaljevanju so navedeni nameni in cilji varstva okolja, ki jih v svojem tekstu navaja ZVO-2.

 

Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti.

 

Cilji varstva okolja so zlasti:

  • preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja,
  • ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja,
  • trajnostna raba naravnih virov, zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije,
  • odpravljanje posledic obremenjevanja okolja,
  • izboljšanje porušenega naravnega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti,
  • povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje ter
  • opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi.

 

Iz zapisanega razberemo, da se varovanje nanaša na vsa področja človekovega delovanja, ki tako ali drugače, obremenjujejo in dolgoročno uničujejo življenjski prostor. Prvo resno opozorilo je bila Stockholmska deklaracija sprejeta leta 1972, ki je nekakšen okoljski mejnik v zgodovini današnje civilizacije. Sporočilo konference je bilo prvo resno opozorilo človeštvu, da moramo spremeniti način življenja in se zavedati posledic, ki jih prinaša porušenje harmonije med človekom in naravo.

 

Potrebno se je zavedati, da smo ljudje skozi celotno zgodovino iskali načine, ki bi nam omogočili lagodno življenje.  Razvoj na področju tehnologije in medicine je omogočil skokovit napredek. Na račun napredka se je pričelo izkoriščanje narave, ki je pripeljala do potrebe po vzpostavitvi mehanizmov za zaščito okolja. Človeštvo je prišlo do stopnje, kjer bi brez posega državnih inštitucij v svoji objestnosti pričeli ogrožati tako sebe kot tudi ostale prebivalce planeta Zemlje.

Politični interes je gonilo napredka in ljudje, kljub pravnim mehanizmom za zaščito okolja, še vedno uničujemo dobrobit vseh. Ljudje z lahkoto spregledamo dejanja, ki se nas ne tičejo osebno in velikokrat gre zgolj zahvala  posameznim skupinam ljudi, ki zahtevajo spoštovanje sprejetih in uzakonjenih načel varovanja okolja, da okolje ne utrpi še hujših posledic zaradi človeške objestnosti. Zato je še toliko bolj pomembno vsaj osnovno poznavanje dokumentov, ki nam omogočajo lažje razumeti sporočilno vrednost varovanja okolja. Ljudje se moramo zavedati, da je planet Zemlja naš EDINI dom na katerem je potrebno sobivati v sozvočju z ostalimi prebivalci.