Prijava uporabnika

Prijava
Varstvo okolja

Delovna skupina za varstvo zraka pri velikih energetskih objektih

Delovna skupina za varstvo zraka pri velikih energetskih objektihje (DSVZE) bila ustanovljena leta 1984 v času, ko so se tudi pri nas začele pojavljati kisle padavine. Na gozdovih, ki so izpostavljeni vplivu emisije škodljivih snovi iz TE Šoštanj, so se pojavile vidne poškodbe na iglicah, kar je potrdilo spoznanje, da visoki dimni niso trajna rešitev za okolje. Za ohranitev občutljivega ravnotežja v okolju so potrebne čistilne naprave in zmanjšanje emisije škodljivih snovi.

 

Program dejavnosti, ki si jih je DSVZE zastavila ob ustanavljanju, je zaobjel deset (10) največjih problemov s področja varstva zraka v energetiki:

 

1. Redno spremljanje onesnaževanja (emisije škodljivih snovi) in ugotavljanje stanja onesnaženosti zraka na vplivnem območju velikih termoenergetskih objektov. Za to dejavnost so potrebne meritve emisijskih in imisijskih koncentracij SO2, NO, CO, ogljikovodikov, trdnih delcev in meteoroloških parametrov, ki vplivajo na širjenje onesnaženosti.

 

2. Priprava osnovnih podatkov in sodelovanje pri ugotavljanju vpliva in posledic onesnaževanja okolja iz termoenergetskih objektov na:

  • poškodbe na vegetaciji,
  • propadanje gradbenih in drugih materialov zaradi povečane korozije,
  • kakovost tal,
  • kakovost padavin,
  • splošna obremenjenost in degradacija okolja,
  • zdravje in počutje Ijudi,
  • fizikalne in kemijske spremembe v onesnaženi atmosferi (fotokemijski smog).

 

3. Razvoj in postopna izgradnja enotnega ekološkega informacijskega sistema, ki bo pokrival potrebe posameznih termoenergetskih objektov in elektrogospodarstva Slovenije.

 

4. Razvoj in uvajanje novih merilnih metod in izdelava enotne metodologije meritev in analiz.

 

5. Redna kontrola delovanja filtrov za trdne delce in izvajanje ukrepov za optimalno delovanje filtrov.

 

6. Problematika zmanjševanja emisije škodljivih snovi iz termoenergetskih objektov:

  • Načrtovanje in izvajanje poskusov odžveplovanja dimnih plinov in drugih tehnoloških postopkov za zmanjševanje emisije.
  • Izdelava študijskih in projektnih osnov za pripravo programov za zmanjševanje emisije škodljivih snovi iz termoenergetskih objektov (trdni delci, SO2, NO, ogljikovodiki).
  • Priprava predlogov za izvedbo preventivnih in sanacijskih ukrepov, ki jih zahtevajo planski akti RS in druga zakonska določila.

 

7. Redno spremljanje razvoja v svetu na področju varstva zraka in upoštevanje novih spoznanj in metod pri nadaljnjem delu.

 

8. Izvajanje raziskovalne dejavnosti na področju varstva zraka pri termoenergetskih objektih.

 

9. Sodelovanje pri dopolnitvah in prilagoditvah veljavnih normativov stanju tehnike in realnim možnostim.

 

10. Sodelovanje DSVZE z drugimi slovenskimi in mednarodnimi inštitucijami in organizacijami ter upravnimi organi.

 

 

Program je bil zelo ambiciozno zastavljen, saj je del programa tudi danes, po skoraj 30 letih, zelo aktualen, kajti cilji varovanja okolja zaradi novih spoznanj in razvoja tehnologij segajo vedno višje.

 

Od časa ustanovitve skupine do danes so izšli štirje zvezki z naslovom PRISPEVKI EKOLOGIJI, kjer so zbrani strokovni članki s poudarkom na tehnologijah namenjenih čiščenju dimnih plinov in nadzoru kakovosti zraka v neposredni bližini energetskih objektov.