Pravna določila

Splošni pogoji poslovanja

1. SPLOŠNE DOLOČBE

Ti splošni pogoji poslovanja veljajo za sodelovanje s poslovnimi partnerji in strankami/naročniki ter so navedeni v vsaki pogodbi oziroma ponudbi s strankami Elektroinštituta Milan Vidmar, razen, če je v pogodbi oziroma ponudbi določeno drugače.

Ti splošni pogoji so javno objavljeni na spletni strani www.okolje.info ter v poslovnih prostorih. Na omenjene pogoje se bo sklicevala vsaka ponudba, ki jo bo Elektroinštitut Milan Vidmar posredoval stranki, razen, če je dogovorjeno drugače.

2. POSLOVNI PROSTORI IN KONTAKT

ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR, Inštitut za elektrogospodarstvo in elektroindustrijo
Hajdrihova 2
1000 Ljubljana
telefon: 01 474-3601
faks: 01 425-3326

3. DEJAVNOST

Laboratoriji EIMV poslujejo kot preskusni laboratorij v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17025:2017.
Kontrolni organ EIMV posluje kot kontrolni organ tipa C v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17020:2012.
Dejavnost Kontrolnega organa EIMV:

  • prva in periodična kontrola avtomatskih merilnih sistemov za trajne meritve emisij snovi v zrak,
  • prva in periodična kontrola delovanja merilnikov za meritev kakovosti zunanjega zraka in
  • kontrola veljavnosti podatkov, prejetih iz avtomatskega merilnega sistema. 

4. DELOVNI ČAS

Redni poslovni čas je od ponedeljka do petka med 9:00 in 15:00 uro,

Zaradi variabilnega delovnega čas je osebje na razpolago med 7:00 in 16:00.

Izvajalci preskusov in kontrole izvajajo delo predvsem na terenu, pogosto tudi izven rednega poslovnega časa, kar je odvisno od pogojev in vrste dela.

5. NAROČILA

Povpraševanje se lahko posreduje na Elektroinštitut Milan Vidmar po telefonu, elektronski pošti ali pisni obliki.

O pogojih same izvedbe storitve in dokumentaciji, ki jo mora naročnik predhodno predložiti, se strokovni izvajalec dogovori pred pripravo ponudbe.

6. CENE STORITEV

Na podlagi povpraševanja se za vsakega naročnika pripravi konkretna ponudba, ki se izdela v pisni obliki ter se naročniku posreduje na njegov naslov.

Cene se oblikujejo po veljavnem ceniku Elektroinštituta Milan Vidmar, z dne 7.1.2011.

Davek na dodano vrednost je vključen v ceno storitve.

 

7. ZAUPNOST INFORMACIJ

Kontrolni organ EIMV obravnava vse informacije o naročnikih ter podatke, pridobljene v času izvajanja kontrole, kot zaupne in jih ne posreduje tretjim osebam. Poročilo z rezultati kontrole se posreduje samo naročniku. Na podlagi dogovora med Kontrolnim organom EIMV in naročnikom lahko dogovorjene informacije in podatke Kontrolni organ EIMV posreduje tudi tretjim osebam. V tem primeru je naročnik obveščen o vsebini in času posredovanja ter prejemniku informacij in podatkov.

V primeru zahteve državnih organov, ki izhaja iz zakonodaje, za posredovanje zaupnih informacij, se naročnika obvesti o informacijah, ki so bile posredovane.

8. NEPREDVIDENA DODATNA DELA IN PONOVITVE

V primeru nepredvidenih dodatnih del ali v primeru ponovitve storitve ali delov storitve, ki so posledica lastnosti predmeta storitve, se izdela aneks k ponudbi, ki krije stroške nepredvidenih dodatnih del ali ponovitve storitve.

9. VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba zavezuje Elektroinštitut Milan Vidmar za čas, ki je naveden v ponudbi.

Če rok ni naveden, velja, da je rok veljavnosti ponudbe 30 dni.

10. NEIZVEDLJIVOST NAROČILA

Če Elektroinštitut Milan Vidmar zaradi lastnosti predmeta storitve, preskusa ali kontrole ne more v popolnosti izpolniti naročila, je upravičen do plačila dela, ki ga je že opravil.

11. PREKLIC NAROČILA

Naročnik lahko svoje naročilo spremeni oziroma prekliče le v primeru, če naročilo še ni bilo izvedeno oziroma je njegovo izvršitev mogoče preprečiti.

Prejemamo le pisne spremembe oziroma preklice naročil.

12. PLAČILO

Po opravljeni storitvi Elektroinštitut Milan Vidmar naročniku izstavi končni račun za opravljeno storitev, razen, če je v pogodbi določeno drugače.

Elektroinštitut Milan Vidmar si pridržuje pravico zadržanja dokumentacije ali predmeta storitve do popolnega poplačila računa.

Naročnik lahko račun zavrne v roku 8 dni po prejemu računa, po preteku tega roka zavrnitev računa ni več mogoča.

13. PRAVICE

Elektroinštitut Milan Vidmar zadržuje vse pravice intelektualne lastnine na izdelkih svoje dejavnosti, vsebovanih ali objavljenih v pisni obliki, na internetu, drugi elektronski obliki ali poslanih tretji stranki.

Dokumenti, objavljeni na teh spletnih straneh, se lahko uporabljajo izključno v nekomercialne namene, in se jih ne sme spreminjati, prepisovati, razmnoževati, ponovno objavljati, pošiljati po pošti ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja Elektroinštituta Milan Vidmar.

14. PRITOŽBE IN PRIZIVI

Naročnik mora pritožbo na opravljeno storitev Elektroinštituta Milan Vidmar, Laboratorijev EIMV ali Kontrolnega organa EIMV predložiti v roku 8 dni od zaključka opravljene storitve. Pritožbe se sprejemajo v ustni ali pisni obliki.

V primeru priziva na odločitev kontrolnega organa mora naročnik podati pisno pritožbo v roku 8 dni od zaključka opravljene storitve.

 

Ljubljana, 10. september 2015