O nas

Mejniki

 

Varovanje okolja in preučevanje vplivov elektroenergetskega sistema na okolje je stalnica v delu Elektroinštituta Milan Vidmar vse od njegove ustanovitve. Oddelek za okolje, ki ji izšel iz Oddelka za elektrarne, se že od leta 1982 ukvarja z različnimi področji varstva okolja. V osemdesetih je aktivno pripomogel je k vzpostavitvi obratovalnih monitoringov emisij snovi v zrak in sanacijskim ukrepom v termoelektrarnah za izboljšanje kakovosti zraka.

 


Od konca osemdesetih oziroma začetka devetdesetih let dalje nadzoruje ter zagotavlja kakovost izvajanja trajnih meritev emisij snovi v zrak in kakovosti zunanjega zraka ter za potrebe upravljavcev velikih kurilnih naprav izdeluje mesečna in letna poročila, s katerimi se dokazuje okoljska sprejemljivosti obratovanja ter poroča o emisijah za potrebe državnih ter evropskih registrov emisij. Z ustanovitvijo oddelka je področje podpora pri okoljskih vprašanjih razširila s proizvodnega delu elektroenergetike tudi na prenosno in distribucijsko omrežje.

 


Temeljite spremembe področja varstva okolje so nastopile po uveljavitvi novele Zakona o varstvu okolja leta 2004. Najbolj poglavitna sprememba se je nanašala na ukinitev strokovnih ocen s področja varstva okolja in njihov prenos pod okrilje projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja ter ukinitev pooblastil za izdelavo celovitih poročil o vplivih na okolje in prenos odgovornosti za kakovost teh poročil na okoljske izvedence, kot fizične osebe. S tem se je vzpostavil prenos znanja med ponudniki storitev in pojavljanje novih ponudnikov storitev na trgu. V zadnjih letih je bilo zato zaznati trend širitve dejavnosti svetovalnih podjetij na področje varstva okolja.

 


Leta 2005 je oddelek moral izpolniti še obvezo iz leta 1997, ki je zahtevala akreditiranje postopkov, na podlagi katerih so se opravljale meritve vplivov na okolje. Tako je z 31.12.2004 prenehalo veljati pooblastilo za meritev emisij snovi v zrak. Na naše podlagi pobude za vzpostavitev skupnega sistema kakovosti za preskusne laboratorije, skladnega s standardom EN ISO/IEC 17025 je Elektroinštitut Milan Vidmar maja 2005 prejel akreditacijsko listino Slovenske akreditacije. V kasnejših letih so se sistemu kakovosti za preskusne laboratorije pridružile še storitve s področja elektromagnetne združljivosti, hrupa in preskusov v visokonapetostnem laboratoriju.

 


Leta 2009 je oddelek vzpostavil tudi sistem kakovosti za kontrolne organe, skladen s standardom EN ISO/IEC 17020. Zadnje spremembe predpisov s področja varstva okolja kažejo, da je bila odločitev o vzpostavitvi sistema kakovosti za kontrolne organe pravilna. Danes vodimo in vzdržujemo akreditacijo po standardih EN ISO/IEC 17020 za Kontrolni organ EIMV in EN ISO/IEC 17025 za Laboratorije EIMV.

Dinamika okoljskih ved zahtevata sprotno prilagajanje vseh, ki s svojo dejavnostjo vplivajo na okolje. Zato je treba vseskozi razvijati in poglabljati strokovna znanja na tem področju. K temu prispeva tudi globalni razvoj okoljskih tehnik in razne mednarodne zaveze in konvencije. Uspešno prestane pretekle preizkušnje in uspešno izpolnjevanje vedno strožjih okoljskih kriterijev naših poslovnih partnerjev kažejo, da je bila naša dosedanja pot pravilna. Tudi v prihodnje se bomo trudili se bomo izpolnjevati našo vlogo pri varovanju okolja.