O nas

Dejavnosti

Dejavnosti obsegajo tako aplikativne kot raziskovalne naloge. Med aplikativne naloge sodijo meritve, nadzor avtomatskih merilnih sistemov in izdelava poročil o vplivih na okolje, medtem ko se raziskovalne naloge osredotočajo na spremljanje tehnologij čiščenja odpadnih plinov, preučevanje širjenja onesnaženja, analizo prostorskih možnosti razvoja prenosnega in distribucijskega omrežja, preučevanje možnih rešitev za izboljšanje komunikacije z javnostmi pri reševanju okoljskih oziroma prostorskih vprašanjih in vzpostavitev postopkov za ocenjevanje tveganja delavcev v elektrogospodarstvu.

 


Aktivni smo na naslednjih področjih:

 

 • vodenje sistema kakovosti po standardu SIST ISO/IEC 17020:
  • vzdrževanje in razvoj sistema kakovosti kontrolnega organa EIMV,
  • izvajanje nadzora skladnosti,
  • izvajanje kontrole v okviru akreditiranih dejavnosti;
 • vodenje sistema kakovosti po standardu SIST ISO/IEC 17025:
  • vzdrževanje in razvoj sistema kakovosti laboratorijev EIMV,
  • izdelava in nadziranje ocen merilne negotovosti,
  • izvajanje preskusnih metod v okviru akreditiranih dejavnosti;
 • izvajanje obratovalnih monitoringov in prvih meritev v okviru pooblastil Ministrstva za okolje in prostor:
  • izvajanje nadzora nad občasnimi in trajnimi obratovalnimi monitoringi vplivov na okolje:
  • izvajanje nadzora nad prvimi meritvami vplivov na okolje,
  • meritve vplivov energetskih in drugih objektov na okolje,
  • izdelava okoljskih strokovnih mnenj, ekspertiz, okoljskih poročil, poročil o vplivih na okolje in celovitih poročil o vplivih na okolje;
 • izvajanje meritev parametrov elektroenergetskih objektov in naprav, ki obremenjujejo okolje,
 • izvajanje nalog s področja prostorskega načrtovanja:
  • svetovanje in sodelovanje v postopkih izdelave prostorskih načrtov,
  • izdelava strokovnih podlag za pripravo prostorskih načrtov,
  • izdelava ekspertiz in raziskav s področja prostorskega načrtovanja;
 • dopolnitev okoljevarstvenih dovoljenj in ostalih dovoljenj povezanih z varovanjem okolja,
 • izdelava aplikativnih, raziskovalnih in razvojnih študij, analiz okoljskih in prostorskih izvedljivosti projekta, ekspertiz ter strokovnih mnenj s področja varstva okolja in načrtovanja prostora,
 • izdelava aplikativnih, raziskovalnih in razvojnih študij o vplivih elektroenergetskih objektov in naprav na okolje,
 • izvajanje nalog v okviru dovoljenja za delo pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve,
  • izvajanje preiskav delovnega okolja,
  • izvajanje preiskav delovne opreme,
  • izdelava ocen tveganja,
  • izdelava ekspertiz, strokovnih mnenj in strokovnih podlag s področja varnosti in zdravja pri delu,
  • izdelava raziskav s področja varnosti in zdravja pri delu;
 • izdelava aplikativnih, raziskovalnih in razvojnih študij s področja varnosti in zdravja pri delu,
 • sodelovanje z upravljavci naprav, upravnimi organi na državni in lokalni ravni ter s civilnimi organizacijami:
  • oblikovanje načel za zagotovitev načel razumne preventive pri varovanju okolja,
  • priprava strokovnih podlag za odziv upravljavcev naprav na predloge in osnutke novih pravnih aktov Republike Slovenije in Evropske skupnosti,
  • priprava strokovnih podlag za projekte varstva okolja in umeščanja v prostor,
  • priprava podlag za okoljske sanacije in izboljšanje stanja okolja,
  • pomoč pri implementaciji načel Aarhuške konvencije v postopke prostorskega načrtovanja;
 • izdelava aplikativnih, raziskovalnih in razvojnih študij s področja okoljske in prostorske zakonodaje,
 • vodenje in vzdrževanje spletne aplikacije za prikaz vplivov elektroenergetskih objektov in naprav na okolje.