Projekti

VPLIVNO OBMOČJE LAFARGE CEMENT D.O.O.

Določitev vplivnega območja naprave zaradi njenega obratovanja je potrebna na podlagi Zakona o varstvu okolja (ZVO). Na področju kakovosti zunanjega zraka se vplivno območje določi na osnovi modelsko pridobljenih rezultatov širjenja onesnaženja v zunanjem zraku. Modeliranje se izvede na enak način kot ocena dodatne obremenitve zunanjega zraka, kar pomeni, da je potrebno ovrednotiti najvišji možen vpliv naprave. V študiji je bil pripravljen modelski izračun širjenja onesnaženja v zunanjem zraku iz podjetje Lafarge Cement d.o.o. (LC) za obdobje od 1.12.2010 do 1.12.2011, hkrati pa je bil izdelan pregled drugih izračunov širjenja onesnaženja, ki se navezujejo na obratovanje omenjenega podjetja in ostalih študij, povezanih z obratovanjem LC. 

Definicija vplivnega območja podjetja na področju kakovosti zunanjega zraka v Slovenskem pravnem redu ni eksaktna. Po ZVO je vplivno območje definirano kot območje, na katerem je mogoče pričakovati, da bo obratovanje naprave povzročilo obremenitev okolja, ki lahko vpliva na zdravje ali premoženje ljudi. Varovanju zdravja ljudi so namenjene mejne vrednosti onesnaženja v zunanjem zraku, zapisane v Uredbi o kakovosti zunanjega zraka. Te vrednosti tudi sledijo smernicam, podanim s strani Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). Če so te mejne vrednosti presežene večkrat kot je to dovoljeno, govorimo o čezmernem onesnaženju in o vplivnem območju naprave.


                       - Modelska določitev vplivnega območja in območja povišanih koncentracij -

V modelskih izračunih je bilo predpostavljeno teoretično celoletno obratovanje LC z najvišjo dovoljeno emisijo odpadnih snovi v zrak. Izračuni so pokazali na čezmerno onesnaženje zunanjega zraka z delci PM10 v neposredni bližini naprave. To onesnaženje je posledica razpršenih emisij prašnih delcev na dvorišču naprave. Ker je vir razpršene emisije pri tleh, takšno onesnaženje ne potuje daleč kot je to značilno za emisije iz odvodnikov odpadnih dimnih plinov.

Izračunane so bile tudi višje vendar ne čezmerne koncentracije NO2 v zunanjem zraku na območju občin Trbovlje in Zagorje ob Savi kot posledica emisije iz najvišjega odvodnika odpadnih dimnih plinov. Predlagamo, da se zato na teh območjih zagotovi nadaljevanje nadzora nad delovanjem LC v obliki meritev kakovosti zunanjega zraka in da ima zainteresirana javnost omogočen vpogled v rezultate meritev povezanih s kakovostjo zunanjega zraka.

Izračun in določitev vplivnega območja podjetja LC sta prikazan v dokumentu na spodnji povezavi:

  • povezava na referat

  • povezava na .kml datoteko

Za nadzoren prikaz modelskih rezultatov je bila kot priloga k študiji pripravljena tudi datoteka formata .kml, s pomočjo katere so rezultati modelskih izračunov prikazani v orodju Google Zemlja (http://www.google.com/intl/sl/earth/index.html).


Ljubljana, 20. februar 2012