Kakovost zraka

Viri onesnaženja v mestih

PROMET

Največji delež k celotnim izpustom dušikovih oksidov v Sloveniji prispeva cestni promet (v letu 2008 je bil delež 44 odstoten). Negativne posledice na zdravje ima dušikov dioksid (NO2), ki nastane iz dušikovega oksida (NO). NO v ozračju hitro reagira z ozonom (O3) in postane NO2. V nadaljevanju NO2 v večjem obsegu pod vplivom sončne svetlobe prispeva k nastanku fotokemičnega ozona.

 

INDIVIDUALNA KURIŠČA

Poleg emisij delcev iz prometa, v hladnih zimskih dneh pomembno prispevajo k emisiji trdnih delcev tudi individualna kurišča na les in fosilna goriva. Še vedno pa lahko govorimo o dominantnem onesnaževanju iz strani prometa, ker so ljudje temu viru najbolj izpostavljeni. Emisije iz prometa v zimskem času so take in ne morejo učinkovito prehajati v atmosfero zaradi pogostih pojavov zimske temperaturne inverzije.

 

IZPOSTAVLJENOST LJUDI

Onesnažen zrak še naprej ogroža zdravje ljudi ne glede na že sprejete strožje emisijske standarde, kvalitetnejši sistem spremljanja kakovosti zraka in zmanjšanje onesnaženja zraka z nekaterimi klasičnimi onesnaževalci.